(+977) 065-414247, 414297     info@ganapatimicro.com.np

Products and Services

Photo Gallery

दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/१०/०५)

दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/१०/०५)

दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/१०/०५)

दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/१०/०५)

दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/१०/०५)

दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/१०/०५)

दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/१०/०५)

दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/१०/०५)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

दोस्रो बार्षिक साधारणसभा २०७५/०७/३०

दोस्रो बार्षिक साधारणसभा २०७५/०७/३०

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

चौथो त्रैमासिक समिक्षा (२०७५/०४/०४)

चौथो त्रैमासिक समिक्षा (२०७५/०४/०४)

शाखा कार्यालय बेलचाैतारा तनहुँकाे प्रथम केन्द्र प्रमुख गाेष्ठीकाे अन्तिम दिनकाे कार्यक्रम(२०७५/०२/२१)

शाखा कार्यालय बेलचाैतारा तनहुँकाे प्रथम केन्द्र प्रमुख गाेष्ठीकाे अन्तिम दिनकाे कार्यक्रम(२०७५/०२/२१)

शाखा कार्यालय विजयपुरको प्रथम केन्द्र प्रमुख गाेष्ठिकाे समापन कार्यक्रम (२०७५/०२/१९)

शाखा कार्यालय विजयपुरको प्रथम केन्द्र प्रमुख गाेष्ठिकाे समापन कार्यक्रम (२०७५/०२/१९)

शाखा कार्यालय बेलचाैतारा तनहुँकाे प्रथम केन्द्र प्रमुख गाेष्ठीकाे प्रथम दिनकाे कार्यक्रम 🌹२०७५/०२/१९

शाखा कार्यालय बेलचाैतारा तनहुँकाे प्रथम केन्द्र प्रमुख गाेष्ठीकाे प्रथम दिनकाे कार्यक्रम 🌹२०७५/०२/१९

प्रथम केन्द्र प्रमुख गोष्ठी ( शाखा कार्यालय गजुरी, धादिङ ) २०७५/०२/१३, २०७५/०२/१४ र २०७५/०२/१५

प्रथम केन्द्र प्रमुख गोष्ठी ( शाखा कार्यालय गजुरी, धादिङ ) २०७५/०२/१३, २०७५/०२/१४ र २०७५/०२/१५

केन्द्र प्रमुख गोष्ठीको दोश्रो दिन - शाखा कार्यालय विजयपुर - प्रथम केन्द्र प्रमुख गोष्ठी (२०७५/०२/१५)

केन्द्र प्रमुख गोष्ठीको दोश्रो दिन - शाखा कार्यालय विजयपुर - प्रथम केन्द्र प्रमुख गोष्ठी (२०७५/०२/१५)

प्रथम केन्द्र प्रमुख गोष्ठी - शाखा कार्यालय विजयपुर, कास्की (२०७५/०२/१२)

प्रथम केन्द्र प्रमुख गोष्ठी - शाखा कार्यालय विजयपुर, कास्की (२०७५/०२/१२)

तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा तथा आ।ब। २०७५/७६ बार्षिक कार्ययोजना गोष्ठी सम्पन्न । केन्द्रीय कार्यालय (२०७५/०२/०८)

तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा तथा आ।ब। २०७५/७६ बार्षिक कार्ययोजना गोष्ठी सम्पन्न । केन्द्रीय कार्यालय (२०७५/०२/०८)

तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा तथा आ.ब. २०७५/७६ बार्षिक कार्ययोजना गोष्ठी सम्पन्न । सैनामैना शाखा (२०७५/०२/०४)

तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा तथा आ.ब. २०७५/७६ बार्षिक कार्ययोजना गोष्ठी सम्पन्न । सैनामैना शाखा (२०७५/०२/०४)

तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा तथा आ.ब. २०७५/७६ बार्षिक कार्ययोजना गोष्ठी सम्पन्न । रत्नगर शाखा (२०७५/०२/०२)

तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा तथा आ.ब. २०७५/७६ बार्षिक कार्ययोजना गोष्ठी सम्पन्न । रत्नगर शाखा (२०७५/०२/०२)